Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Profilaktyka i interwencja kryzysowa

Rekrutacja krok po kroku

 1. Przygotuj dokumenty do rejestracji internetowej:
  • świadectwo dojrzałości
  • dowód osobisty
  • zdjęcie legitymacyjne w formie elektronicznej
 2. Przejdź do E-REKRUTACJI otwiera się w nowej karciei wypełnij formularz rekrutacyjny
 3. Dostarcz wymagane dokumenty (pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / pocztą tradycyjną lub osobiście)

O specjalności

Studia w formie stacjonarnej
I stopnia (3-letnie) licencjat
Studia w formie niestacjonarnej
I stopnia (3-letnie) licencjat

Istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających) na kierunkach Administracja, Pedagogika i Zarządzanie.

Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności metodyczne i kompetencje społeczne z zakresu profilaktyki i interwencji kryzysowej. Posiada pogłębioną wiedzę o pracy z osobami nieradzącymi sobie z wymaganiami współczesnego życia społecznego oraz osobami w kryzysach sytuacyjnych lub związanych z chorobą psychiczno-somatyczną i innymi. Posiada wiedzę z zakresu mediacji, działań interwencyjnych i postinterwencyjnych od strony społeczno - systemowej, psychologicznej i prawnej. Dysponuje zaawansowanymi umiejętnościami w zakresie: diagnozowania, planowania, organizowania, realizowania i ewaluacji programów profilaktycznych oraz pracy w obszarze interwencji kryzysowej. Potrafi podejmować skuteczne działania interwencyjne w sytuacji kryzysu lub traumy. Umie projektować współpracę w zespołach interdyscyplinarnych w porozumieniu z odpowiednimi służbami. Posiada kompetencje do pracy z osobami w kryzysie, osobami posiadającymi problemy adaptacyjne, osobami zagrożonymi marginalizacją społeczną i patologią społeczną.
Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach pomocy społecznej, zakładach karnych, domach pomocy społecznej i innych instytucjach pomocowych, organizacjach pozarządowych itd. Absolwent ma możliwość dalszego kształcenia, zarówno na studiach drugiego stopnia, jak też na studiach podyplomowych.

Celem kształcenia jest przygotowanie kompetentnego i świadomego pracownika wyposażonego zarówno w wiedzę interdyscyplinarną w obszarze wybranych nauk społecznych, jak i wiedzę szczegółową oraz praktyczne przygotowanie zawodowe w zakresie pedagogiki. Studenci zdobywają praktyczną wiedzę i umiejętności zawodowe, zgodne z aktualnym dorobkiem pedagogiki. Rozwijają swoje zdolności i zainteresowania zawodowe, są wdrażani do uczenia się przez całe życie. Proces kształcenia ma na celu zapewnienie osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, zarówno ogólnych, jak i szczegółowych w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, adekwatnych do właściwego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz profilu praktycznego. Elementem wyróżniającym nasz program studiów są także zajęcia ogólnouczelniane, realizowane niezależnie od kierunku i specjalności np. Metody skutecznego uczenia się, ABC studiowania, Podstawy przedsiębiorczości, Przygotowanie do praktyki zawodowej, Technologia informacyjna. Studenci mogą też dokonać wyboru przedmiotu poszerzającego ich kompetencje społeczne. Dobór treści programowych wynika z przyjętej koncepcji kształcenia i kluczowych efektów uczenia się na kierunku pedagogika. Treści programowe mają charakter kompleksowy i specyficzny dla zajęć tworzących program studiów i zapewniają uzyskanie wszystkich efektów uczenia się. Kryterium doboru stanowi także aktualny stan wiedzy oraz osiągnięcia w obszarze nauk społecznych. W konstruowaniu programu studiów wykorzystujemy doświadczenia uczelni krajowych i zagranicznych, wyniki badań lokalnych, kompetencje naszych wykładowców oraz konsultacje z interesariuszami i ekspertami zewnętrznymi. Realizowany program studiów pierwszego stopnia ma na celu przede wszystkim przygotowanie studenta do podjęcia pracy zawodowej, a także do podejmowania nowych wyzwań w dalszym kształceniu.

Wybrane zajęcia realizowane na specjalności:

 • Profilaktyka uzależnień - student nabywa podstawową wiedzę na temat mechanizmów uzależnień oraz psychospołecznych modeli ich wyjaśniania. Poznaje różne rodzaje uzależnień oraz ich charakter. Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji sytuacji uzależnień w kontekście projektowania oddziaływań profilaktycznych na różnych poziomach. Analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności z zakresu nauk o rodzinie.
 • Podstawy interwencji kryzysowej – student rozumie i interpretuje podstawowe pojęcia z zakresu interwencji kryzysowej, diagnozowania sytuacji kryzysowych. Potrafi projektować oraz wdrażać działania interwencyjne w sytuacji różnych kryzysów psychologicznych oraz właściwie komunikować się z klientem i jego rodziną. Posiada umiejętność organizowania i prowadzenia zespołów interdyscyplinarnych oraz grup wsparcia i rozwiązywania dylematów w zakresie interwencji kryzysowej.
 • Profilaktyka społeczna w środowisku otwartym - student ma podstawową wiedzę o rodzajach i specyfice więzi społecznych w środowiskach otwartych i o rządzących nimi prawidłowościach. Ma elementarną wiedzę o metodyce pracy w środowisku otwartym. Ma elementarną wiedzę o procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności resocjalizacyjnej w środowisku otwartym. Potrafi ocenić i wybrać odpowiednie metody do pracy w środowisku otwartym z młodzieżą zagrożoną nieprzystosowaniem społecznym i z młodzieżą nieprzystosowaną. Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role. Umie przyjmować i wyznaczać zadania. Ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych w środowisku otwartym.

 

Wpisowe

Jednorazowa, bezzwrotna opłata rekrutacyjna z tytułu podjęcia studiów w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku wynosi 85 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na numer konta:

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock

Santander Bank Polska s.a. 78 1090 1333 0000 0000 3300 9288

 

Kontakt

Sekretariat Komisji Rekrutacyjnej

09-402 Płock, al. Kilińskiego 12,
budynek A, pokój nr 1
tel. 24 36 64 100, 36 64 150
661 121 122 (telefon dyżurny w godz. 8:00 - 18:00)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skype: rekrutacja.swpw

czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:00 - 15:00
środa w godz. 8:00 - 15:00
sobota w godz. 8:00 - 12:00

rekrutacja

STUDIA PIERWSZEGO (LICENCJAT, INŻYNIER)
I DRUGIEGO (MAGISTER) STOPNIA
ORAZ JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Iława

661 121 122

(wyłącznie w sprawach rekrutacji)

Wyszków

661 121 122

(wyłącznie w sprawach rekrutacji)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fanpage Facebook (otwiera się w nowej karcie)Kanał You Tube (otwiera się w nowej karcie)Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu: „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych