Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Centrum Transferu Technologii

Założeniem funkcjonowania Centrum Transferu Technologii Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku jest komercjalizacja wyników badań oraz współpraca i utrwalanie relacji między uczelniami. Centrum podejmuje liczne inicjatywy zmierzające do osiągnięcia założonych celów.

Współpraca z Płockim Parkiem Przemysłowo - Technologicznym

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku prowadzi ścisłą współpracę z Płockim Parkiem Przemysłowo – Technologicznym s.a. (PPPT). Została ona usankcjonowana poprzez podpisanie 6 października 2014 r. stosownego porozumienia.

Obydwie strony wyraziły wolę wspólnego działania na rzecz tworzenia i rozwoju procesów gospodarczych opartych na nowych technologiach kładąc nacisk na innowacyjne projekty rozwojowe i naukowo – badawcze. Uczelnia koncentruje się na budowaniu trwałego partnerstwa z przemysłem oraz podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw. PPPT wspiera inicjatywy Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku w realizacji inicjatyw innowacyjnych oraz naukowo – badawczych.

Cele porozumienia będą realizowane poprzez:

 • Podejmowanie i realizację wspólnych projektów badawczych oraz projektów rozwojowych w zakresie wzmocnienia działań innowacyjnych z możliwością aplikowania o środki finansowe w ramach konkursów z funduszy unijnych, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i programu Horyzont 2020
 • Zaangażowanie w działania klastrowe umożliwiające podjęcie działań w zakresie prac B+R, opracowania technologii oraz ich wdrażania i praktyki przemysłowej
 • Prowadzenia badań w zakresie innowacyjności przedsiębiorstw i sektora nauki
 • Współpracę z Centrum Transferu Technologii Uczelni w zakresie komercjalizacji rezultatów prac naukowo – badawczych do sektora przedsiębiorstw
 • Włączenie reprezentantów Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku do zespołu ekspertów naukowych ds. projektów badawczych i innowacyjnych dotyczących wsparcia doradczego dla pracowników PPPT s.a. w zakresie pozyskiwania, wdrażania i rozwoju nowatorskich rozwiązań dla przedsiębiorstw przemysłowych
 • Wspólne budowanie platformy otwartej innowacji będącej narzędziem kojarzenia kooperantów i partnerów ze strefy nauki i biznesu do podejmowania działań innowacyjnych, transferu oraz komercjalizacji wiedzy i technologii
 • Współorganizację szkoleń, seminariów i konferencji naukowo – biznesowych mających na celu integrację środowiska naukowego z biznesem oraz transferu wiedzy i doświadczeń obu środowisk.
 • Włączenie kadry naukowej w działania projektowe związane z przeprowadzeniem audytów technologicznych w przedsiębiorstwach
 • Konsultowanie zakresu ustalenia tematyki prac dyplomowych, które mogłyby być realizowane w ramach współpracy z PPPT
 • Wsparcie w aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów SWPW poprzez organizację praktyk i staży zawodowych w PPPT oraz u inwestorów PPPT

Klaster Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej

28 maja 2014 w sali Senatu Wojskowej Akademii Technicznej zainaugurowano działalność Klastra Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej. Jego członkiem została m.in. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.
Klaster jest zgrupowaniem działających w sektorze inżynierii kosmicznej i satelitarnej niepowiązanych ze sobą przedsiębiorców, prowadzących działalność innowacyjną oraz organizacji badawczych i instytucji otoczenia biznesu, które mają na celu stymulowanie działalności innowacyjnej poprzez promowanie intensywnych kontaktów, korzystanie ze wspólnego zaplecza technologicznego w tym obszarze, wymianę wiedzy i doświadczeń, przyczynianie się do transferu technologii, tworzenia sieci powiązań oraz rozpowszechniania informacji wśród przedsiębiorców wchodzących w jego skład.
Utworzenie powiązania kooperacyjnego w formie klastra, jest podstawą do ubiegania się o środki z funduszy unijnych, wspierających taki rodzaj współpracy.
Klaster jest organizacją otwartą na współpracę z podmiotami, które chcą do niego przystąpić i realizować cele dla których funkcjonuje.

Klaster utworzyły:

Narodowa Agencja Promocji Zaawansowanych Technologii Spółka Akcyjna (NAPTA S.A.) – koordynator Klastra; Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; „TechnoWAT Sp. z o.o. w organizacji”; Centrum Badań Kosmicznych PAN; Instytut Lotnictwa; Politechnika Warszawska; Politechnika Łódzka Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o; Uniwersytet Zielonogórski; TAURUS Sp. z o.o.; Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,PETROTEX” B. Maciejewski, R. Maciejewski, Sp. j.; Rafał Wieczorek B ,,Klinika Technologii”; „Pol-Spec-Tech-Service" Sp. z o.o. WB Electronics Spółka Akcyjna; VIGO System Spółka Akcyjna; ,,INVESTIN” Sp. z o.o.;ASSECO Poland;  Spółka Akcyjna; Polski Holding Obronny  Sp. z o.o.; Hertz Systems Ltd. Sp. z o.o.; GEOTRONICS Polska Sp. z o.o.; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica; Spacive Sp. z o.o.; STSG Poland Sp. z o.o.; Astronika Sp z o.o.; Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny Spółka Akcyjna; Uniwersytet Warszawski; WASKO S.A..

Mazowiecki Klaster Chemiczny

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku jest członkiem Mazowieckiego Klastra Chemicznego, którego pierwsze posiedzenie odbyło się 14 maja 2014 r.  Podczas spotkania podpisana została umowa partnerska przez członków klastra, reprezentujących sektor biznesu, instytuty badawcze, uczelnie wyższe oraz instytucje otoczenia biznesu i organizacje pozarządowe. Wśród nich znalazł się prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Paweł Kruszewski, Rektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Umowę partnerską podpisały 43 podmioty w tym reprezentanci sektora biznesu (25 podmiotów), sektora badawczego (5 instytutów),  uczelni wyższych (6) oraz administracji/instytucji otoczenia biznesu/organizacji pozarządowych (7 podmiotów).

Celem  Mazowieckiego Klastra Chemicznego jest poprawa konkurencyjności oraz wzrost potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw z branży chemicznej poprzez współpracę, wymianę wiedzy i doświadczeń ze sferą B+R oraz współpracę z firmami powiązanymi i kooperującymi z branżą chemiczną (np. firmy transportowe, logistyczne, recyklingowe, szkoleniowe, świadczące usługi inżynieryjno-projektowe, czy IT) w celu osiągnięcia maksymalnych korzyści biznesowych dla uczestników klastra.

Powołanie Mazowieckiego Klastra Chemicznego jest wynikiem spotkań i pracy grupy branżowej „Chemia” w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego Wsparcie inicjatyw klastrowych w ramach działania Mazowieckiej Sieci Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie Innowacji (MSODI). Głównym celem projektu było stymulowanie rozwoju idei clusteringu, poprzez wsparcie instytucji zaangażowanych w realizację polityki klastrowej w odniesieniu do zdiagnozowanych obszarów koncentracji klastrowych na Mazowszu. Efektem tych działań było powołanie Mazowieckiego Klastra Chemicznego, którego koordynatorem został wybrany Płocki Park Przemysłowo- Technologiczny S.A.

Współpraca z WATem

6 lutego 2014 r. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku gościła szerokie grono przedstawicieli podmiotów zainteresowanych współpracą w ramach przedsięwzięć z obszaru innowacji technologicznych oraz projektów naukowo-badawczych. W spotkaniu udział wziął gen. bryg prof. Zygmunt Mierczyk – Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, przedstawiciele Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz z ramienia naszej

Uczelni m.in. doc. dr inż. Robert Żak – I Zastępca Rektora, a także przedstawiciele biznesu związanego już z innowacjami, bądź planującymi rozwój w tym kierunku.

Kluczowym elementem współpracy mogą stać się w przyszłości zagadnienia związane m.in. z nowymi technologiami energetycznymi, bioinżynierią, technologiami kosmicznymi, czy biofeedback’iem.

Spotkanie przedstawicieli uczelni oraz biznesu i przemysłu było pierwszym w ramach planowanej współpracy.

Strony zapoznały się ze swoimi możliwościami, zaprezentowały też propozycje dalszej współpracy. Celem jest zawiązanie współpracy uczelni, ale również przemysłu w ramach rozwoju nowych technologii i nowoczesnej gospodarki.

Centrum Biofeedback’u

21 stycznia 2014 r. został podpisany list intencyjny, na mocy którego nawiązana zostanie współpraca poprzez zawiązanie partnerstwa w celu przygotowania projektu budowy i realizacji Centrum Biofeedback-u. Ma ono zajmować się badaniami zasad funkcjonowania mózgu, jego treningiem oraz wszelkimi innymi przedsięwzięciami związanymi z obszarem badań naukowych nad tym organem.

List intencyjny został podpisany przez prof. nzw. dr. hab. inż.  Zbigniewa Kruszewskiego, Rektora Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz dr. Jamesa V. Hardta, prezesa  Biocybernaut Institute of Arizona LLC, Biocybernaut Institute of Canada Ltd., and Biocybernaut Institut Deutschland, GmbH

Nasi partnerzy i współpraca

 • Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny
 • Mazowiecki Klaster Chemiczny
 • Klaster Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej
 • Izba Gospodarcza Regionu Płockiego
 • Płocka Rada ds. Innowacyjności i Działalności Badawczo – Rozwojowej

Kontakt

Centrum Transferu Technologii
Dyrektor: Bartosz Mosiński
tel. 24 366 41 63, fax 24 366 41 64
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualności

Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu: „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych