Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

Rekrutacja krok po kroku

  1. Przygotuj dokumenty do rejestracji internetowej:
    • świadectwo dojrzałości
    • dowód osobisty
    • zdjęcie legitymacyjne w formie elektronicznej
  2. Przejdź do E-REKRUTACJI otwiera się w nowej karciei wypełnij formularz rekrutacyjny
  3. Dostarcz wymagane dokumenty (pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / pocztą tradycyjną lub osobiście)

O specjalności

Studia w formie stacjonarnej
I stopnia (3-letnie) licencjat
Studia w formie niestacjonarnej
I stopnia (3-letnie) licencjat

Istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających) na kierunkach Administracja, Pedagogika i Zarządzanie.

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną. Nabywa przygotowanie pedagogiczne oraz uprawnienia zawodowe do pracy w placówkach i organizacjach realizujących zadania opiekuńczo - wychowawcze oraz terapeutyczne. Może wykonywać obowiązki zawodowe z zakresu terapii pedagogicznej w gabinetach specjalistycznych i placówkach oświatowych. Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności metodyczne i kompetencje społeczne niezbędne do pracy opiekuńczo-wychowawczej i terapeutycznej w różnych środowiskach. Posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną w zakresie prawidłowości rozwojowych wychowanków/podopiecznych, diagnozowania problemów wychowanków/podopiecznych, planowania i wdrażania działań profilaktycznych, wspierających i terapeutycznych. Dysponuje umiejętnościami w zakresie: diagnozowania, planowania, organizowania, realizowania i ewaluacji zarówno procesu opiekuńczo-wychowawczego jak i terapeutycznego. Posiada kompetencje do pracy grupowej i indywidualnej. Absolwent ma możliwość dalszego kształcenia, zarówno na studiach drugiego stopnia, jak też na studiach podyplomowych.

Celem kształcenia jest przygotowanie kompetentnego i świadomego pracownika wyposażonego zarówno w wiedzę interdyscyplinarną w obszarze wybranych nauk społecznych, jak i wiedzę szczegółową oraz praktyczne przygotowanie zawodowe w zakresie pedagogiki. Studenci zdobywają praktyczną wiedzę i umiejętności zawodowe, zgodnie z aktualnym dorobkiem pedagogiki. Rozwijają swoje zdolności i zainteresowania zawodowe, są wdrażani do uczenia się przez całe życie. Proces kształcenia ma na celu zapewnienie osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, zarówno ogólnych, jak i szczegółowych w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, adekwatnych do właściwego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz profilu praktycznego. Elementem wyróżniającym nasz program studiów są także zajęcia ogólnouczelniane, realizowane niezależnie od kierunku i specjalności np. język obcy, ABC studiowania, przygotowanie do praktyki zawodowej, technologia informacyjna, praca w środowisku międzynarodowym (Work in an international environment). Dobór treści programowych wynika z przyjętej koncepcji kształcenia i kluczowych efektów uczenia się na kierunku pedagogika. Treści programowe mają charakter kompleksowy i specyficzny dla zajęć tworzących program studiów i zapewniają uzyskanie wszystkich efektów uczenia się. Kryterium doboru stanowi także aktualny stan wiedzy oraz osiągnięcia w obszarze nauk społecznych. W konstruowaniu programu studiów wykorzystujemy doświadczenia uczelni krajowych i zagranicznych, wyniki badań lokalnych, kompetencje naszych wykładowców oraz konsultacje z interesariuszami i ekspertami zewnętrznymi. Realizowany program studiów pierwszego stopnia ma na celu przede wszystkim przygotowanie studenta do podjęcia pracy zawodowej, a także do podejmowania nowych zadań w dalszym kształceniu.

Wybrane zajęcia realizowane na specjalności:

Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego - w ramach przedmiotu omawiane są istotne kwestie prawne dotyczące małżeństwa, pochodzenia dziecka, władzy rodzicielskiej, obowiązku alimentacyjnego, przysposobienia, opieki i kurateli.

Diagnozowanie w procesie opiekuńczo-wychowawczym i terapeutycznym - proponowane do realizacji zagadnienia obejmują zadania dotyczące organizowania warsztatu diagnostycznego tj. poznania i zastosowania wybranych metod, technik i narzędzi, które umożliwiają rozpoznanie sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka oraz jego funkcjonowania w zakresie rozwoju percepcyjno-motorycznego.

Warsztat terapii pedagogicznej - celem przedmiotu jest wykształcenie u studentów umiejętności sprawnego poruszania się w tematyce metod terapii pedagogicznej, zwrócenie uwagi na specyficzne trudności w nauce, ich przyczyny oraz zakres oddziaływań pedagoga-terapeuty. Zajęcia kształtują umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy podczas planowania i organizowania procesu terapeutycznego. Podejmują także problematykę zasad, form i rozwiązań, jako czynników niezbędnych do zaplanowania i zrealizowania projektowanych celów i zadań.

Metodyka zajęć świetlicowych - zajęcia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności z projektowania oraz realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy z uwzględnieniem potrzeb wychowanków.

Trening interpersonalny - celem zajęć jest dostarczenie wiedzy z zakresu cech, umiejętności i kompetencji interpersonalnych oraz sposobu kształtowania tych umiejętności i kompetencji poprzez trening interpersonalny.

Metody rozwijania zainteresowań - podczas zajęć student poznaje różne sposoby  rozwijania zainteresowania uczniów otaczającym ich światem. Przyswaja wiedzę i umiejętności w zakresie konstruowania optymalnych programów uniwersytetów dzieci i ich rodziców. Treści przedmiotu obejmują także omówienie  badań naukowych na temat korelacji pomiędzy zainteresowaniami uczniów a ich szkolnymi osiągnięciami.

Coaching pedagogiczny – zajęcia mają charakter praktyczny. Obejmują zagadnienia dotyczące komunikowania i słuchania, prezentują podstawowe narzędzia  coachingu. Treści oparto o tzw. studium przypadku, czyli sytuacje, z którymi na co dzień można zetknąć się w pracy z dzieckiem/młodzieżą.

Wpisowe

Jednorazowa, bezzwrotna opłata rekrutacyjna z tytułu podjęcia studiów w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku wynosi 85 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na numer konta:

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock

Santander Bank Polska s.a. 78 1090 1333 0000 0000 3300 9288

 

Kontakt

Sekretariat Komisji Rekrutacyjnej

09-402 Płock, al. Kilińskiego 12,
budynek A, pokój nr 1
tel. 24 36 64 100, 36 64 150
661 121 122 (telefon dyżurny w godz. 8:00 - 18:00)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:00 - 15:00
środa w godz. 8:00 - 17:00
pierwsza i druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:00

 

rekrutacja

STUDIA PIERWSZEGO (LICENCJAT, INŻYNIER)
I DRUGIEGO (MAGISTER) STOPNIA
ORAZ JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Iława

661 121 122

(wyłącznie w sprawach rekrutacji)

Wyszków

661 121 122

(wyłącznie w sprawach rekrutacji)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu:  „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych