Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Stypendia

Zapewniamy ci pomoc na wielu płaszczyznach. Podstawowym wsparciem, bo dotyczącym największej liczby naszych studentów są stypendia. Uzyskując stypendium możesz zyskać więcej niż wynosi czesne. Pamiętaj, że jedna osoba może ubiegać się o kilka rodzajów wsparcia.

Kwoty stypendiów wahają się od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych – warto więc sprawdzić, jakie masz możliwości. Pamiętaj, by złożyć dokumenty w odpowiednim terminie.

Będąc naszym studentem możesz ubiegać się o:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium Rektora,
  • zapomogę

Stypendium socjalne

Ile możesz zyskać:

Maksymalna kwota stypendium socjalnego, jaką możesz otrzymać wynosi 1300 zł miesięcznie, to dużo więcej niż  miesięczna kwota czesnego. Stypendium socjalne przyznawane jest na okres jednego semestru, tak więc możesz zyskać 6500 zł, co daje kwotę 13000 zł rocznie.

Dla kogo:

Podstawowym kryterium przyznania stypendium socjalnego jest dochód w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie studenta.
Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1294,40 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna.

Jak ubiegać się:

Wniosek wraz innymi wymaganymi dokumentami student składa do Dziekana Kolegium Studiów właściwemu ze względu na studiowany kierunek w odpowiednim terminie.

Pobierz wniosek:
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Ile możesz zyskać:

Maksymalna kwota stypendium dla osób niepełnosprawnych, jaką możesz otrzymać wynosi 1300 zł miesięcznie, to dużo więcej niż  miesięczna kwota czesnego. Stypendium przyznawane jest na okres jednego semestru, tak więc możesz zyskać 6500 zł.

Dla kogo:

Przyznawane jest na wniosek studenta bez względu na osiągnięte przez jego rodzinę dochody. Jego wysokość uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.

Jak ubiegać się:

Wniosek student składa do właściwej Komisji Stypendialnej Kolegium Studiów w odpowiednim terminie.

Pobierz wniosek:
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendium Rektora

Ile możesz zyskać:

Miesięczna kwota stypendium Rektora wynosi 1200 zł, to dużo więcej niż miesięczna kwota czesnego. Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy i wypłacane co miesiąc od 1 października do 30 czerwca, co daje 10800 zł w ciągu jednego roku akademickiego.
W przypadku, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem trwa jeden semestr, stypendium wypłacane jest przez okres 5 miesięcy.

Dla kogo:

To stypendium dla zdolnych i usportowionych. O jego przyznanie możesz się ubiegać nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątkiem są studenci pierwszego roku studiów II stopnia rozpoczętych najpóźniej w terminie roku od ukończenia studiów I stopnia.

Stypendium Rektora możesz otrzymać, jeśli uzyskałaś/-eś wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągniecia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Jak ubiegać się:

Wniosek wraz innymi wymaganymi dokumentami student składa do Dziekana Kolegium Studiów właściwemu ze względu na studiowany kierunek w odpowiednim terminie.

Pobierz wniosek:
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTOR

Zapomoga

Ile możesz zyskać:

Wysokość zapomogi ustalana jest indywidualnie w każdym przypadku. Można ją otrzymać dwa razy w roku akademickim, a jej wysokość w skali roku może wynieść nawet 10000 zł, to dużo więcej niż  miesięczna kwota czesnego.

Dla kogo:

Zapomoga dedykowana jest studentom, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Możesz ją otrzymać już od pierwszego roku studiów.

Jak ubiegać się:

Wniosek student składa do właściwej Komisji Stypendialnej Kolegium Studiów w odpowiednim terminie.

Pobierz wniosek:
WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI

 

Zapewniamy ci pomoc na wielu płaszczyznach. Podstawowym wsparciem, bo dotyczącym największej liczby naszych studentów są stypendia. Uzyskując stypendium możesz zyskać więcej niż wynosi czesne. Pamiętaj, że jedna osoba może ubiegać się o kilka rodzajów wsparcia.

Kwoty stypendiów wahają się od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych – warto więc sprawdzić, jakie masz możliwości. Pamiętaj, by złożyć dokumenty w odpowiednim terminie.

Będąc naszym studentem możesz ubiegać się o:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium Rektora,
  • zapomogę

Stypendium socjalne

Ile możesz zyskać:

Maksymalna kwota stypendium socjalnego, jaką możesz otrzymać wynosi 1300 zł miesięcznie, to dużo więcej niż  miesięczna kwota czesnego. Stypendium socjalne przyznawane jest na okres jednego semestru, tak więc możesz zyskać 6500 zł, co daje kwotę 13000 zł rocznie.

Dla kogo:

Podstawowym kryterium przyznania stypendium socjalnego jest dochód w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie studenta.
Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1294,40 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna.

Jak ubiegać się:

Wniosek wraz innymi wymaganymi dokumentami student składa do Dziekana Kolegium Studiów właściwemu ze względu na studiowany kierunek w odpowiednim terminie.

Pobierz wniosek:
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Ile możesz zyskać:

Maksymalna kwota stypendium dla osób niepełnosprawnych, jaką możesz otrzymać wynosi 1300 zł miesięcznie, to dużo więcej niż  miesięczna kwota czesnego. Stypendium przyznawane jest na okres jednego semestru, tak więc możesz zyskać 6500 zł.

Dla kogo:

Przyznawane jest na wniosek studenta bez względu na osiągnięte przez jego rodzinę dochody. Jego wysokość uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.

Jak ubiegać się:

Wniosek student składa do właściwej Komisji Stypendialnej Kolegium Studiów w odpowiednim terminie.

Pobierz wniosek:
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendium Rektora

Ile możesz zyskać:

Miesięczna kwota stypendium Rektora wynosi 1200 zł, to dużo więcej niż miesięczna kwota czesnego. Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy i wypłacane co miesiąc od 1 października do 30 czerwca, co daje 10800 zł w ciągu jednego roku akademickiego.
W przypadku, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem trwa jeden semestr, stypendium wypłacane jest przez okres 5 miesięcy.

Dla kogo:

To stypendium dla zdolnych i usportowionych. O jego przyznanie możesz się ubiegać nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątkiem są studenci pierwszego roku studiów II stopnia rozpoczętych najpóźniej w terminie roku od ukończenia studiów I stopnia.

Stypendium Rektora możesz otrzymać, jeśli uzyskałaś/-eś wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągniecia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Jak ubiegać się:

Wniosek wraz innymi wymaganymi dokumentami student składa do Dziekana Kolegium Studiów właściwemu ze względu na studiowany kierunek w odpowiednim terminie.

Pobierz wniosek:
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTOR

Zapomoga

Ile możesz zyskać:

Wysokość zapomogi ustalana jest indywidualnie w każdym przypadku. Można ją otrzymać dwa razy w roku akademickim, a jej wysokość w skali roku może wynieść nawet 10000 zł, to dużo więcej niż  miesięczna kwota czesnego.

Dla kogo:

Zapomoga dedykowana jest studentom, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Możesz ją otrzymać już od pierwszego roku studiów.

Jak ubiegać się:

Wniosek student składa do właściwej Komisji Stypendialnej Kolegium Studiów w odpowiednim terminie.

Pobierz wniosek:
WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI

 

Informacja

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2012 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.1)) ogłasza się, iż przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2012 r. 2431 zł.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2013 r. poz. 660.

Aktualności

Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu:  „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych