Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Ogłoszenie - nabór partnera

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 z późn. zm.), Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, ogłasza otwarty nabór na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu FERS.03.01-IP.08-001/23 Dostępność podmiotów szkolnictwa wyższego (Priorytet 3 Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami), celem zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami możliwości skorzystania z oferty szkolnictwa wyższego. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku planuje pełnić rolę partnera wiodącego.§1.

§ 1 Cele partnerstwa

Głównym celem partnerstwa będzie wspólne przygotowanie i realizacja projektu, w ramach którego przewiduje się realizację działań związanych z następującymi zadaniami: wsparcie merytoryczne w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej, realizacja działań podnoszących świadomość o niepełnosprawności (np. realizacja szkoleń), wspieranie w zakresie dostępności usług edukacyjnych oraz opracowanie uczelnianych procedur w programie „Dostępność podmiotów szkolnictwa wyższego”, celem skutecznego niwelowania barier w dostępie do edukacji oraz podniesienia przez uczestników projektu kompetencji w zakresie szeroko rozumianej dostępności.

§ 2 Wymagania wobec partnera

 1. Wymagane jest spełnienie warunku bycia organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która posiada co najmniej 4-letnie udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ust. 1 ww. ustawy w zakresie:
  1. wdrażania dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w uczelniach lub innych instytucjach publicznych, lub
  2. wspieraniu edukacji osób z niepełnosprawnościami w uczelniach.
 2. Partner powinien zapewniać możliwość skorzystania ze specjalistów z obszaru dostępności co pozwoli na zaprojektowanie skutecznych rozwiązań związanych z otwarciem uczelni dla osób z niepełnosprawnościami.
 3. Wymagane jest przedstawienie przez kandydata na partnera merytorycznej propozycji wniesienia wartości dodanej, której uczelnia nie będzie mogła osiągnąć w przypadku działań podejmowanych indywidualnie lub poprzez zlecanie działań podmiotom zewnętrznym. Działalność partnera musi być zgodna z celami Partnerstwa i celami projektu. Partner w celu wspólnej realizacji projektu powinien zadeklarować wniesienie do projektu zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych, którymi dysponuje, w celu realizacji zadań w projekcie, na warunkach określonych w planowanym porozumieniu o Partnerstwie, z zgodnie z zapisem art. 39 ust. 13 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (udział partnera w projekcie partnerskim nie może polegać wyłącznie na wniesieniu do jego realizacji zasobów, o których mowa w art. 39 ust. 1 ww. ustawy).
 4. Partner musi posiadać bardzo dobrą znajomość przepisów i zagadnień z zakresu dostępności podmiotów szkolnictwa wyższego oraz finansowania projektów ze środków europejskich oraz innych kluczowych zagadnień związanych z realizacją projektów lub działań w przedmiotowym zakresie.

§ 3 Kryteria przyjęcia ofert

 1. Do udziału w postępowaniu i oceny ofert zostanie zakwalifikowany wyłącznie podmiot, który łącznie spełnia następujące wymagania:
  1. jest organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która posiada co najmniej 4-letnie udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ust. 1 ww. ustawy w zakresie:
 • wdrażania dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w uczelniach lub innych instytucjach publicznych, lub
 • wspieraniu edukacji osób z niepełnosprawnościami w uczelniach;
  1. nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie odrębnych przepisów,
  2. nie wszczęto wobec niego postępowania restrukturyzacyjnego, układowego lub likwidacyjnego, nie ogłoszono upadłości, nie została zawieszona działalność gospodarcza partnera,
  3. nie zalega z opłacaniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz nie zalega z opłacaniem podatków i opłat publicznoprawnych.
 1. Nie dopuszcza się do udziału w postępowaniu podmiotów wspólnie składających ofertę, tzw. „konsorcjów”. Kandydat na partnera może złożyć tylko jedną ofertę.

§ 4 Sposób przygotowania i złożenia ofert

 1. Kandydat na partnera jest zobowiązany złożyć, w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”, następujące dokumenty:
  1. zał. 1: wypełniony „Formularz zgłoszenia oferty partnera” zgodnie z załączonym wzorem;
  2. zał. 2: dokumenty potwierdzające co najmniej 4-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:
   • wdrażania dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w uczelniach lub innych instytucjach publicznych, lub
   • wspieraniu edukacji osób z niepełnosprawnościami w uczelniach;
  3. zał. 3: dokumenty potwierdzające status prawny partnera i umocowanie osób reprezentujących partnera;
  4. zał. 4: aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z opłaceniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
  5. zał. 5: aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat wobec Urzędu Skarbowego;
  6. zał. 6: oświadczenie o niewykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie odrębnych przepisów;
  7. zał. 7: oświadczenie o niewszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, układowego lub likwidacyjnego wobec partnera, nieogłoszenia upadłości partnera albo niezawieszenia prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
  8. zał. 8: oświadczenie o gotowości wniesienia wkładu własnego do projektu, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektu;
  9. zał. 9: inne dokumenty, oświadczenia i informacje mogące mieć znaczenie w projekcie.
 2. Oferty należy składać w obydwu poniższych formach:
  1. do sekretariatu uczelni: w zaklejonej i opisanej kopercie z dopiskiem „Oferta – Partnerstwo – FERS” osobiście lub za pośrednictwem poczty w godzinach pracy uczelni od 8.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, pod adresem: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock.
  2. drogą elektroniczną w postaci cyfrowej kopii (skanu) oferty papierowej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tytuł maila: „Oferta – Partnerstwo – FERS”.
 3. Termin składania ofert upływa dnia 12 stycznia 2024 roku, o godzinie 15:00. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
 4. Po upływie terminu składania ofert, komisja konkursowa przeprowadzi ocenę złożonych ofert.

§ 5 Kryteria oceny ofert

 1. Przyjmuje się następujące kryteria oceny ofert, z których każde pozwala na zdobycie maksymalnie 5 punktów:
  1. zgodność działania partnera z celem partnerstwa;
  2. deklarowany wkład partnera w zakresie wsparcia merytorycznego jednostki ds. dostępności;
  3. deklarowany wkład partnera w realizację celu partnerstwa w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej;
  4. deklarowany wkład partnera w realizację celu partnerstwa w zakresie działań podnoszących świadomość o niepełnosprawności;
  5. deklarowany wkład partnera w realizację celu partnerstwa w zakresie procedur związanych z dostępnością;
  6. deklarowany wkład partnera w realizację celu partnerstwa w zakresie usług wspierających edukację;
  7. zasoby ludzkie wnoszone przez partnera do projektu (między innymi: doświadczenie merytoryczne i posiadane kwalifikacje kadry partnera zaangażowanej w realizację projektu);
  8. zasoby organizacyjne, techniczne lub finansowe wnoszone przez partnera do projektu;
  9. proponowany przez partnera zakres współpracy w zakresie realizacji projektu;
  10. doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.
 2. Maksymalnie łącznie można uzyskać 50 punktów. Oferty będą oceniane przez powołaną w tym celu komisję konkursową.
 3. Spośród ocenianych ofert wybrana zostanie oferta, która spełniała wszystkie wymogi formalne i uzyskała najwyższą liczbę punktów przyznanych przez komisję konkursową.
 4. Wybranemu partnerowi Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku zaproponuje zawarcie porozumienia o partnerstwie na warunkach określonych przez partnera wiodącego. W razie niewyrażenia przez wybranego partnera zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie na określonych warunkach, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku zastrzega sobie prawo do wyboru partnera spośród pozostałych, złożonych w naborze ofert, które uzyskały kolejno największą liczbę punktów.
 5. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji projektu, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów lub unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.
 6. Ogłaszający zastrzega sobie prawo rozwiązania partnerstwa zawiązanego z wybranym oferentem w przypadku:
  1. niezłożenia projektu w konkursie;
  2. nieotrzymania dofinansowania;
  3. niewybrania projektu do dofinansowania;
  4. unieważnienie naboru w konkursie.
 7. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.
 8. Kandydaci, którzy złożą oferty, zostaną powiadomieni o wyniku naboru niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o wynikach naboru zostanie także opublikowana na stronie internetowej Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

§ 6 Dodatkowe informacje

Dane osoby do kontaktu w sprawie naboru:

Robert Żak
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 24 366 41 47, 24 366 41 45

Formularz zgłoszenia oferty partnera

Aktualności

Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu: „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych