Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Wspieranie studentów

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku deklaruje wolę wspierania osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez likwidowanie lub ograniczanie utrudnień w dostępie do procesu kształcenia oraz zasobów uczelni.

Studenci z niepełnosprawnością mogą ubiegać się – o ile jest to wykonalne – o możliwość zmiany organizacji i realizacji procesu dydaktycznego w Uczelni, w szczególności poprzez:

  1. ustalenie indywidualnych warunków uczestnictwa w zajęciach i weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się, w sposób uwzględniający potrzeby studenta wynikające z rodzaju niepełnosprawności;
  2. utrwalanie – wyłącznie na własny użytek – przebiegu zajęć, poprzez ich nagrywanie techniką dźwiękową, wizualną lub audiowizualną;
  3. udział w zajęciach oraz zaliczeniach i egzaminach osób trzecich, takich jak asystent studenta z niepełnosprawnością lub tłumacz na język migowy;
  4. korzystanie w trakcie zajęć oraz zaliczeń i egzaminów z urządzeń technicznych,
    w tym komputerów, lup elektronicznych, urządzeń brajlowskich, programów udźwiękawiających i innych;
  5. przygotowanie materiałów dydaktycznych oraz zaliczeniowych i egzaminacyjnych
    w alternatywnej formie zapisu.

O wsparcie mogą ubiegać się osoby z potwierdzoną niepełnosprawnością oraz studenci ze szczególnymi potrzebami, czyli osoby które muszą podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu uczestniczenia w procesie kształcenia na równi z innymi studentami. Uzyskanie wsparcia reguluje Regulamin wsparcia osób z niepełnosprawnościami w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku przyjęty zarządzeniem nr 15/2021 Rektora SWPW. Podstawą do wystąpienia o wsparcie jest złożenie w Dziekanacie Uczelni odpowiedniego wniosku .

Aktualności

Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu:  „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych