Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Terapia pedagogiczna z elelmentami pedagogiki Montessori

Rekrutacja krok po kroku

  1. Przygotuj dokumenty do rejestracji internetowej:
    • dyplom ukończenia studiów
    • dowód osobisty
    • zdjęcie legitymacyjne w formie elektronicznej
  2. Przejdź do E-REKRUTACJI otwiera się w nowej karciei wypełnij formularz rekrutacyjny
  3. Dostarcz wymagane dokumenty (pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / pocztą tradycyjną lub osobiście)

O specjalności

Studia w formie stacjonarnej
II stopnia (2-letnie) magister
Studia w formie niestacjonarnej
II stopnia (2-letnie) magister

Sylwetka absolwenta

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra pedagogiki o specjalności terapia pedagogiczna z elementami pedagogiki Montessori. Zdobywa kwalifikacje zawodowe, uprawniające go do pracy w instytucjach i placówkach, prowadzących działalność terapeutyczną i wspomagającą dzieci z trudnościami w uczeniu się. Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje do pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i dysfunkcjami rozwojowymi o charakterze dysleksji, dysortografii, dyskalkulii czy dysgrafii. Potrafi diagnozować przyczyny trudności w uczeniu się oraz zaplanować i realizować zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem metod, technik i środków dydaktycznych, wywodzących się z pedagogiki Marii Montessori. Umie rozpoznać indywidualne możliwości psychofizyczne i potrzeby terapeutyczne dziecka. Potrafi zaplanować i realizować działania sprzyjające niwelowaniu niekorzystnych skutków deficytów rozwojowych w zakresie czytania, pisania, liczenia. Posiada kompetencje do pracy z grupą wychowanków/podopiecznych oraz pojedynczymi wychowankami/podopiecznymi. Ponadto potrafi porozumieć się w języku obcym wykorzystując fachowe słownictwo z zakresu pedagogiki. Po zakończeniu kształcenia absolwent ma możliwość podjęcia studiów podyplomowych.

Program studiów

Celem kształcenia jest przygotowanie kompetentnego i świadomego pracownika wyposażonego zarówno w wiedzę interdyscyplinarną w obszarze wybranych nauk społecznych, jak i wiedzę szczegółową oraz praktyczne przygotowanie zawodowe w zakresie pedagogiki. Studenci zdobywają praktyczną wiedzę i umiejętności zawodowe, zgodnie z aktualnym dorobkiem pedagogiki. Rozwijają swoje zdolności i zainteresowania zawodowe, są wdrażani do uczenia się przez całe życie. Proces kształcenia ma na celu zapewnienie osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, zarówno ogólnych, jak i szczegółowych w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, adekwatnych do właściwego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz profilu praktycznego. Elementem wyróżniającym nasz program studiów są także zajęcia ogólnouczelniane, realizowane niezależnie od kierunku i specjalności np. język obcy, kształcenie ustawiczne i kariera zawodowa. Dobór treści programowych wynika z przyjętej koncepcji kształcenia i kluczowych efektów uczenia się na kierunku pedagogika. Treści programowe mają charakter kompleksowy i specyficzny dla zajęć tworzących program studiów i zapewniają uzyskanie wszystkich efektów uczenia się. Kryterium doboru stanowi także aktualny stan wiedzy oraz osiągnięcia w obszarze nauk społecznych. W konstruowaniu programu studiów wykorzystujemy doświadczenia uczelni krajowych i zagranicznych, wyniki badań lokalnych, kompetencje naszych wykładowców oraz konsultacje z interesariuszami i ekspertami zewnętrznymi. Realizacja programu studiów ma służyć m.in. poszerzaniu i pogłębianiu obszaru wiedzy pedagogicznej oraz interdyscyplinarnej studenta, przygotować go do podejmowania nowych wyzwań w dalszym kształceniu oraz inspirować do badań naukowych.

Wybrane zajęcia realizowane na specjalności:

Terapia pedagogiczna - przedmiot ma na celu zapoznanie studenta ze specyfiką interwencji terapeutycznej i wzbogacenie jego warsztatu o wybrane metody i techniki terapii w pracy z dziećmi przejawiającymi nieprawidłowości rozwojowe. Student rozwija umiejętności dotyczące zastosowania właściwego rozwiązania terapeutycznego w pracy z dzieckiem z deficytami sfery percepcyjno-motorycznej.

Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych - założeniem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje dotyczące wybranych metod interwencji korekcyjno-kompensacyjnej. Treści przedmiotu pozwalają studentom poznać najważniejsze metody przydatne w procesie terapeutycznym, dokonać właściwego ich wyboru w zależności od stopnia i rozległości zaburzeń oraz zastosować je w pracy z dzieckiem.

Metodyka pracy pedagogicznej w koncepcji Montessori - celem przedmiotu jest wyposażenie studenta w wiedzę o założeniach pedagogiki Marii Montessori w kontekście występujących dysfunkcji w różnych sferach rozwoju dziecka, np. dysleksji, dysortografii, dyskalkulii czy dysgrafii. Studenci zapoznają się z etapami pracy z dzieckiem z wykorzystaniem pomocy rozwojowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na zasadę stopniowania trudności.

Edukacja językowa w systemie Montessori - celem przedmiotu jest wyposażenie studenta w wiedzę o nauce pisania, czytania i rozumienia zasad gramatyki w kontekście terapeutycznym. Ważną częścią zajęć jest rozwijanie gotowości do podejmowania działań nad doskonaleniem języka dziecka w różnych aspektach z wykorzystaniem pomocy rozwojowych.

Edukacja matematyczna w systemie Montessori - studenci pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności w zakresie edukacji matematycznej służąc pomocą dzieciom w procesie terapeutycznym, np. uczniom z dyskalkulią. Materiał Montessori pozwala w sposób przystępny, od konkretu (pomocy sensorycznej), przejść przez skomplikowany świat liczb i działań matematycznych.

Praca z pomocami rozwojowymi - zajęcia mają charakter praktyczny. Studenci zapoznają się z pomocami służącymi wspieraniu rozwoju w różnorodnych sferach życia dziecka. Nabywają również umiejętności samodzielnego tworzenia pomocy do  pracy terapeutycznej dziećmi i budowania swojego warsztatu pracy.

Wpisowe

Jednorazowa, bezzwrotna opłata rekrutacyjna z tytułu podjęcia studiów w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku wynosi 85 zł.

Dla absolwentów studiów I stopnia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku opłata rekrutacyjna wynosi 40 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na numer konta:
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock

Santander Bank Polska s.a. 78 1090 1333 0000 0000 3300 9288

 

Kontakt

Sekretariat Komisji Rekrutacyjnej

09-402 Płock, al. Kilińskiego 12,
budynek A, pokój nr 1
tel. 24 36 64 100, 36 64 150
661 121 122 - dyżur poniedziałek - niedziela w godz. 8:00 - 18:00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:00 - 15:00
środa w godz. 8:00 - 17:00
pierwsza i druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:00

 

rekrutacja

STUDIA PIERWSZEGO (LICENCJAT, INŻYNIER)
I DRUGIEGO (MAGISTER) STOPNIA
ORAZ JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Iława

661 121 122

(wyłącznie w sprawach rekrutacji)

Wyszków

661 121 122

(wyłącznie w sprawach rekrutacji)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu:  „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych