Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

Rekrutacja krok po kroku

  1. Przygotuj dokumenty do rejestracji internetowej:
    • dyplom ukończenia studiów
    • dowód osobisty
    • zdjęcie legitymacyjne w formie elektronicznej
  2. Przejdź do E-REKRUTACJI otwiera się w nowej karciei wypełnij formularz rekrutacyjny
  3. Dostarcz wymagane dokumenty (pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / pocztą tradycyjną lub osobiście)

O specjalności

Studia w formie stacjonarnej
II stopnia (2-letnie) magister
Studia w formie niestacjonarnej
II stopnia (2-letnie) magister

Sylwetka absolwenta

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną. Podwyższa swoje kwalifikacje zawodowe do pracy w placówkach i organizacjach realizujących zadania opiekuńczo-wychowawcze oraz terapeutyczne. Absolwent posiada zaawansowaną i pogłębioną interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności metodyczne i kompetencje społeczne niezbędne do pracy opiekuńczo-wychowawczej i terapeutycznej w różnych środowiskach. Nabywa wiedzę psychologiczną i pedagogiczną w zakresie prawidłowości rozwojowych wychowanków/podopiecznych, diagnozowania problemów wychowanków/podopiecznych, planowania i wdrażania działań profilaktycznych, wspierających i terapeutycznych. Dysponuje zaawansowanymi umiejętnościami w zakresie: diagnozowania, planowania, organizowania, realizowania i ewaluacji procesu opiekuńczo-wychowawczego oraz terapeutycznego. Posiada kompetencje do pracy z grupą wychowanków/podopiecznych oraz pojedynczymi wychowankami/podopiecznymi. Ponadto potrafi porozumieć się w języku obcym wykorzystując fachowe słownictwo z zakresu pedagogiki. Absolwent ma możliwość podjęcia pracy na stanowisku opiekuna/wychowawcy w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego, rodzinnego, socjalizacyjnego np. świetlicach środowiskowych, bursach, internatach, placówkach wielofunkcyjnych. Może wykonywać obowiązki zawodowe z zakresu terapii pedagogicznej w gabinetach specjalistycznych i placówkach oświatowych lub terapeutycznych. Po zakończeniu kształcenia absolwent ma możliwość podjęcia studiów podyplomowych.

Celem kształcenia jest przygotowanie kompetentnego i świadomego pracownika wyposażonego zarówno w wiedzę interdyscyplinarną w obszarze wybranych nauk społecznych, jak i wiedzę szczegółową oraz praktyczne przygotowanie zawodowe w zakresie pedagogiki. Studenci zdobywają praktyczną wiedzę i umiejętności zawodowe, zgodnie z aktualnym dorobkiem pedagogiki. Rozwijają swoje zdolności i zainteresowania zawodowe, są wdrażani do uczenia się przez całe życie. Proces kształcenia ma na celu zapewnienie osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, zarówno ogólnych, jak i szczegółowych w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, adekwatnych do właściwego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz profilu praktycznego. Elementem wyróżniającym nasz program studiów są także zajęcia ogólnouczelniane, realizowane niezależnie od kierunku i specjalności np. język obcy, kształcenie ustawiczne i kariera zawodowa. Dobór treści programowych wynika z przyjętej koncepcji kształcenia i kluczowych efektów uczenia się na kierunku pedagogika. Treści programowe mają charakter kompleksowy i specyficzny dla zajęć tworzących program studiów i zapewniają uzyskanie wszystkich efektów uczenia się. Kryterium doboru stanowi także aktualny stan wiedzy oraz osiągnięcia w obszarze nauk społecznych. W konstruowaniu programu studiów wykorzystujemy doświadczenia uczelni krajowych i zagranicznych, wyniki badań lokalnych, kompetencje naszych wykładowców oraz konsultacje z interesariuszami i ekspertami zewnętrznymi. Realizacja programu studiów ma służyć m.in. poszerzaniu i pogłębianiu obszaru wiedzy pedagogicznej oraz interdyscyplinarnej studenta, przygotować go do podejmowania nowych wyzwań w dalszym kształceniu oraz inspirować do badań naukowych.

Wybrane zajęcia realizowane na specjalności:

Metodyka i organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej - celem przedmiotu jest zapoznanie studenta ze sposobami planowania, realizowania i dokumentowania pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz kształtowanie umiejętności doboru odpowiednich metod i form pracy.

Pedagogika zabawy - zajęcia mają na celu wyposażenie studenta w wiedzę na temat teoretycznych założeń pedagogiki zabawy, umożliwiającą analizowanie i krytyczną ocenę rozwiązań metodycznych w pedagogice zabawy. Główny nacisk położono na rozwinięcie umiejętności planowania i prowadzenia zabaw ze zróżnicowanymi grupami oraz wykonywanie zadań w zakresie pedagogiki zabawy we współpracy z dziećmi i dorosłymi.

Alternatywne i wspomagające metody komunikacji - przedmiot pozwala studentom zapoznać się i wykorzystać w praktyce metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej w pracy z osobami, które nie posiadają umiejętności mowy, bądź posiadają ją w stopniu uniemożliwiającym satysfakcjonującą komunikację.

Diagnoza psychopedagogiczna - słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności dotyczące procesu diagnozowania, jego uwarunkowań, zasad, modeli i etapów. Poznają wybrane metody, techniki i narzędzia wykorzystywane do diagnozowania.

Warsztaty pracy w środowisku otwartym - celem zajęć jest zapoznanie studentów z istotą, uwarunkowaniami i przebiegiem procesu resocjalizacji nieletnich w środowisku otwartym oraz z warsztatem pracy (wychowawcy, pedagoga, kuratora sądowego, streetworkera, asystenta rodziny). Student zdobywa przygotowanie do podjęcia aktywności oraz rozumienia strategii działalności w środowisku otwartym.

Wpisowe

Jednorazowa, bezzwrotna opłata rekrutacyjna z tytułu podjęcia studiów w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku wynosi 85 zł.

Dla absolwentów studiów I stopnia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku opłata rekrutacyjna wynosi 40 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na numer konta:
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock

Santander Bank Polska s.a. 78 1090 1333 0000 0000 3300 9288

 

Kontakt

Sekretariat Komisji Rekrutacyjnej

09-402 Płock, al. Kilińskiego 12,
budynek A, pokój nr 1
tel. 24 36 64 100, 36 64 150
661 121 122 - dyżur poniedziałek - niedziela w godz. 8:00 - 18:00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:00 - 15:00
środa w godz. 8:00 - 17:00
pierwsza i druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:00

 

rekrutacja

STUDIA PIERWSZEGO (LICENCJAT, INŻYNIER)
I DRUGIEGO (MAGISTER) STOPNIA
ORAZ JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Iława

661 121 122

(wyłącznie w sprawach rekrutacji)

Wyszków

661 121 122

(wyłącznie w sprawach rekrutacji)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu:  „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych