Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia definiowane są w Ustawie Prawo o szkolnictwie Wyższym jako zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie kształcenia w systemie studiów. Potwierdzenie uzyskania zakładanych efektów kształcenia, poświadczone dyplomem, świadectwem, certyfikatem lub innym dokumentem wydanym przez uprawnioną instytucję nazywamy kwalifikacjami. W Polskiej Ramie Kwalifikacji, na wzór Europejskiej Ramy Kwalifikacji, dokonano podziału na 8 poziomów kwalifikacji. Każdy poziom został scharakteryzowany za pomocą stwierdzeń określających efekty uczenia się, wymagane dla uzyskania kwalifikacji danego poziomu. Nieistotne jest, czy efekty uczenia się są osiągane w ramach edukacji zorganizowanej czy w inny sposób. Na studiach pierwszego stopnia efekty kształcenia przypisane są do odpowiadających im charakterystyk Polskiej Ramy Kwalifikacji na poziomie 6, a na studiach drugiego stopnia do charakterystyk na poziomie 7.

Aktualności

Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu:  „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych