Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Działalność Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Zarządzeniem nr 42/2029 Rektora SWPW z 17 grudnia 2019 roku w sprawie funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia przestała istnieć. Wkład Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia w budowę Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz wdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacji był olbrzymi. Dzięki członkom Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia pracownicy uczelni zapoznawali się z najciekawszymi "dobrymi praktykami" z innych uczelni oraz świata biznesu. Obecnie formuła UKZJK się wyczerpała, a podobne zadania realizowane są przez inne komórki Uczelni. Tą drogą dziękujemy wszystkim członkom Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia od roku 2010 za aktywną pracę.

Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia została utworzono na mocy Zarządzenia Rektora Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku nr  23/2010 z dnia 28 grudnia 2010.

W jej skład wchodzą:

 • doc. dr Daniel Korzan – przewodniczący
 • prof. zw. dr hab. Stanisław Gajewski – wiceprzewodniczący
 • dr Edyta Bogdańska – członek
 • mgr Michał Luczewski – przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 • Paula Andrzejewska – przedstawiciel interesariuszy wewnętrznych

Zarządzeniem nr 42/2029 Rektora SWPW z 17 grudnia 2019 roku w sprawie funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia przestała istnieć. Wkład Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia w budowę Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz wdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacji był olbrzymi. Dzięki członkom Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia pracownicy uczelni zapoznawali się z najciekawszymi "dobrymi praktykami" z innych uczelni oraz świata biznesu. Obecnie formuła UKZJK się wyczerpała, a podobne zadania realizowane są przez inne komórki Uczelni. Tą drogą dziękujemy wszystkim członkom Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia od roku 2010 za aktywną pracę.

Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia została utworzono na mocy Zarządzenia Rektora Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku nr  23/2010 z dnia 28 grudnia 2010.

W jej skład wchodzą:

 • doc. dr Daniel Korzan – przewodniczący
 • prof. zw. dr hab. Stanisław Gajewski – wiceprzewodniczący
 • dr Edyta Bogdańska – członek
 • mgr Michał Luczewski – przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 • Paula Andrzejewska – przedstawiciel interesariuszy wewnętrznych

12 grudnia 2017 r.

Posiedzenie Komisji poświęcone było omówieniu procesu rekrutacji w bieżącym roku akademickim. Zaprezentowana również wyniki badań losów absolwentów. Zaproszeni goście omawiali udział w seminariach i konferencjach dotyczących jakości kształcenia: „Akredytacje, zapewnianie i ocena jakości kształcenia na polskich uczelniach”, „Nowa wizja oceny jakości kształcenia”, "Kongres Rozwoju Edukacji", "Kongres Akademickich Biur Karier Zawodowych". Wszyscy uczestnicy omówili najważniejsze kwestie poruszane w trakcie seminariów oraz spotkań zorganizowanych w trakcie kongresów. 

7 marca 2017 r.

W trakcie posiedzenia przedstawiono informacje na temat Polskiej Ramy Kwalifikacji. Na wzór Europejskiej Ramy Kwalifikacji dokonano podziału na 8 poziomów kwalifikacji. Każdy poziom został scharakteryzowany za pomocą stwierdzeń określających efekty uczenia się, wymagane dla uzyskania kwalifikacji danego poziomu. Nieistotne jest, czy efekty uczenia się są osiągane w ramach edukacji zorganizowanej czy w inny sposób. Obecnie w Uczelni trwa przygotowanie do przypisania efektów kształcenia do odpowiadających im charakterystyk Polskiej Ramy Kwalifikacji na poziomie 6 (studia pierwszego stopnia) oraz na poziomie 7 (studia drugiego stopnia).

10 listopada 2016 r.

Całe posiedzenie Komisji poświęcono zagadnieniom związanym z modyfikacją zarządzeń wchodzących w skład Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w SWPW w Płocku. Członkowie Komisji opiniowali projekty planowanych zmian. Zaproponowano również dodanie możliwości zgłaszania przez studentów wniosków i uwag poprzez system Wirtualnej Uczelni.

15 marca 2016 r.

 Posiedzenie Komisji dotyczyło podsumowania projektu Akademia Rozwoju Kompetencji. Główne zalety dla Uczelni to pozyskanie nowej kadry dydaktycznej, opracowanie nowoczesnych programów kształcenia, współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym polegająca m.in. na wspólnym przygotowaniu i realizacji praktyk oraz płatnych staży studenckich. W ramach projektu ARK opracowano i wdrożono nowoczesny system zarządzania Uczelnią oparty na rozwiązaniach informatycznych. 

Spowodowało to m.in. polepszenie procesu obsługi studentów dzięki zautomatyzowaniu większości czynności związanych z procesem dydaktycznym, stypendialnym oraz ankietowym, wprowadzenia nowego – elektronicznego – kanału komunikacji pomiędzy studentami a Uczelnią, zwiększenia kompetencji pracowników  administracyjno-biurowych, ułatwienie dokumentowania procesu dydaktycznego oraz sprawozdawczości pracownikom naukowo-dydaktycznym, zapewnienia ciągłości dostępu do bieżących informacji władzom Uczelni. Ponadto poruszono sprawę udziału studentów i pracowników w programie Erasmus+ oraz uproszczenia procedur składania prac dyplomowych.

28 października 2015 r.

Zorganizowane w poszerzonym składzie w celu zapoznania się z dobrymi praktykami związanymi z wykorzystaniem technologii informacyjnej w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem grywalizacji. Swoje doświadczenia w tym zakresie prezentowali przedstawiciele Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Pracownicy SWPW zostali zapoznani z realizacją projektu „Edusimulations – metodyka i technologia zespołowego kształcenia z zastosowaniem sieciowych gier symulacyjnych”.  W ramach projektu opracowano internetowy system kształcenia zdalnego (LMS). Jego cechą charakterystyczną, a zarazem unikatową, jest możliwość stosowania dialogowych gier dydaktycznych.

20 października 2015 r.

W trakcie spotkania poruszone zostały zagadnienia związane z działaniami projakościowymi dziekanów omówione w trakcie Senatu SWPW oraz opinie studentów dotyczące badań prowadzonych w ramach Systemy Zapewnienia Jakości Kształcenia. Sprawozdania dziekanów zostały złożone w trakcie posiedzenia Senatu i stanowią załącznik do protokołu. Na wyróżnienie zasługują poczynania dziekanów kierunku Wychowanie Fizyczne, Zarządzanie oraz Bezpieczeństwo Narodowe, gdzie wprowadzono możliwość realizacji dodatkowych kursów dających uznane certyfikaty - instruktora sportu oraz Prince2. W trakcie obrad Senatu studenci zwrócili uwagę na zbyt dużą liczbę ankiet, brak zainteresowania studentów w ich wypełnianiu oraz niezbyt zrozumiałe pytania, szczególnie w ankietach o uzyskanie efektów kształcenia. Członkowie Uczelnianej Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia zgodzili się, aby dokonać kompleksowej oceny zarządzeń wchodzących w skład Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, szczególnie, że od jego wdrożenia minęło już kilka lat i wszyscy dysponujemy sporym doświadczeniem.

13 października 2015 r.

Spotkanie w poszerzonym składzie zorganizowano w celu zapoznania się z dobrymi praktykami współpracy z absolwentami uczelni. Swoje doświadczenia w tym zakresie prezentował przedstawiciel Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa. Zebrani mogli poznać proces powstawania i wykorzystania produktu końcowego projektu „ideAGORA”, który skierowany był do studentów i absolwentów uczelni w Siedlcach. Pan Mariusz Szabłowski, Kanclerz Uczelni, omówił założenia projektu, opierające się na podejściu, że uczelni nie są potrzebni zewnętrzni interesariuszy, którzy najczęściej podpisują wszystkie przygotowane dokumenty i pozytywnie rekomendują programy kształcenia, a ścisła współpraca z absolwentami. To właśnie absolwenci mogą być najlepszymi recenzentami programu studiów, gdyż znają go dokładnie. Orientują się również w potrzebach rynku pracy, gdyż pełnią różne funkcje i role zawodowe. Stąd pomysł na uaktywnienie absolwentów i opracowanie portalu internetowego. Po spotkaniu obie strony podpisały porozumienie o wykorzystaniu modelu ideAGORA.

14 lipca 2015 r.

Posiedzenie w dniu 14 lipca 2015 r. zorganizowane zostało wspólnie ze Studium Kształcenia na Odległość i poświęcone było kształtowaniu kluczowych kompetencji studentów poprzez kształcenie zdalne.
Spotkanie zorganizowano w celu zapoznania się z dobrymi praktykami związanymi z wykorzystaniem e-learningu oraz m-learningu w kształtowaniu kompetencji kluczowych studentów. Swoje doświadczenia w tym zakresie prezentowali przedstawiciele Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu:  dr Grażyna Maniak – Dziekan Wydziału Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, koordynator merytoryczny projektu Knowledge@Work oraz Agata Mikołajczak – rzecznik prasowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Koordynator ds. upowszechniania projektu Knowledge@Work. Zebrani mogli poznać proces powstawania i wykorzystania produktu końcowego projektu Knowledge@Work, który skierowany był do studentów studiów podyplomowych, którym brakuje kompetencji społecznych.

Projekt zakłada mocne ukierunkowanie na ukształtowanie u słuchaczy wysokiego poziomu kompetencji kluczowych pożądanych na współczesnym rynku pracy. Zgodnie z wnioskami ujętymi w raporcie PARP „Foresight kadr nowoczesnej gospodarki” niezależnie od sektora gospodarki kadra pracownicza i menedżerska powinna oprócz wiedzy specjalistycznej posiadać wykształcone takie kompetencje kluczowe, jak Autoprezentacja, Funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym, Komunikacja interpersonalna, Kreatywność, Ochrona własności intelektualnej, Praca w zespole, Ugruntowane podstawy matematyki, Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie zespołami oraz Znajomość technologii informatycznych.

W drugiej części Pani Agata Mikołajczak przeprowadziła szkolenie dla brokerów edukacyjnych oraz administratorów platformy, w którym uczestniczyli wyłącznie przedstawiciele SKO oraz BKZ.

16 czerwca 2015 r.

Posiedzenie w dniu 15 czerwca 2015 r. poświęcone było omówieniu planowanych zmian w programach kształcenia począwszy od przyszłego roku akademickiego oraz przedstawieniu informacji zawartych w Raporcie z wizytacji przeprowadzonej w dniach 21 – 22 lutego 2015 roku przez Zespół Oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej oceny programowej na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale Informatyki Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Wnioski z posiedzenia Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia zostały uwzględnione w uchwałach przyjętych przez Senat SWPW w dniach 26 maja 2015 oraz 30 czerwca 2015 roku.

7 maja 2015 r.

Posiedzenie z dnia 7 maja 2015 r. zorganizowano wspólnie ze Studium Kształcenia na Odległość. Poświęcone było e-trendom w edukacji i ich wpływie na jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym.

Spotkanie zorganizowano w celu zapoznania się z dobrymi praktykami związanymi z wykorzystaniem technologii informacyjnej w prowadzeniu zajęć dydaktycznych przy pomocy pakietu Office 365 oraz portalu internetowego. Swoje doświadczenia w tym zakresie prezentowali przedstawiciele Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki oraz Ośrodka Ewaluacji. Zebrani mogli poznać proces powstawania projektu „Efektywni 50+”, który skierowany był do doświadczonych pracowników różnych sektorów gospodarki, którzy w codziennej pracy zajmują się przetwarzaniem danych. Projekt miał na celu zapoznanie osób z efektywnym wykorzystaniem technologii informatycznych w pracy zawodowej.

Następnie zainicjowano dyskusję, w której przedstawiciele SWPW dopytywali się o szczegóły projektu, możliwość wykorzystania opracowanych materiałów dydaktycznych w kształceniu studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych, sposobach podnoszenia jakości kształcenia i poziomu zadowolenia studentów z realizacji studiów w naszej Uczelni. Pan Andrzej Żyłowski powoływał się na doświadczenia ośrodka OKNO Politechniki Warszawskiej.

Wyrażono też chęć wspólnej realizacji projektów podnoszących jakość kształcenia w uczelniach wyższych.

Na końcu spotkania Prezydent WWSI Andrzej Żyłowski oraz Prorektor ds. dydaktyki, I zastępca Rektora podpisali porozumienie o gotowości wdrożenia przez Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku ostatecznej wersji Produktu Finalnego „Moduł Doszkalający Efektywni 50+”.

25 marca 2015 r.

Spotkanie z dn. 25 marca 2015 r. poświęcone było udziałowi interesariuszy zewnętrznych w Wewnętrznym Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Spotkanie zorganizowano w celu zapoznania się z dobrymi praktykami związanymi ze współpracą uczelni z przemysłem. Prezentował je Pan Kamil Kipiel – Prezes Zarządu Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o. Ponadto pełni funkcje wiceprzewodniczącego Rady Ekspertów w Funduszu Kapitałowym Technologie Medyczne – MedFund przy Małopolskiej Agencji Rozwoju Ergionalnego S.A., jest członkiem prezydium Rady Klastra Life Science Kraków oraz partnerem w konsorcjum eksperckim Europint w Krakowie.

Spotkanie podzielono na dwie części. W pierwszej Kamil Kipiel w wystąpieniu "Uczelnia trzeciej generacji" zaprezentował wizję dzisiejszej uczelni – nastawionej nie tylko na dydaktykę, ale również na ścisłą współpracę z biznesem, uczelnię innowacyjną. Wskazał możliwe drogi rozwoju SWPW poprzez działalność Centrum Transferu Technologii, budowę Ośrodka Szkoleniowo-Doradczego oraz Centrum wykorzystania sprzętu i usług, zainicjowanie Rady mędrców składającej się z lokalnych „aniołów biznesu”, inwestowanie w start-up’y, wspieranie idei przedsiębiorczości wśród studentów.

Drugą część poświęcono na dyskusję na temat przekształceń SWPW w uczelnię przedsiębiorczą oraz kształcenia studentów w zakresie przedsiębiorczości.

13 stycznia 2015 r.

Posiedzenie Uczelnianej Komisji ds. Systemu Jakości Kształcenia w SWPW z dnia 13 stycznia 2015 r. poświęcone było działalności Biura Karier Zawodowych w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Prezentację na temat "Poradnictwo zawodowe i rynek pracy" wygłosiła Elżbieta Olesińska – pracownik BKZ. Zgromadzeni podjęli dyskusję na temat uwarunkowań rynku pracy i ścieżki kariery zawodowej studentów, a także działań podejmowanych przez BKZ.

28 listopada 2014 r.

Posiedzenie Uczelnianej Komisji ds. Systemu Jakości Kształcenia w SWPW z dnia 28 listopada 2014 r. poświęcone było udziałowi interesariuszy zewnętrznych w Wewnętrznym Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Oprócz członków Komisji i Pracowników SWPW wziął w nim udział dr inż. Konrad Jaskóła – przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych.

Spotkanie zorganizowano w celu zapoznania się z opinią na temat oczekiwań pracodawców względem absolwentów, jednego z najlepszych polskich menedżerów, wieloletniego dyrektora i prezesa największych firm w Polsce – dr inż. Konrada Jaskóły. To były prezes zarządu i dyrektor generalny Petrochemii Płock (obecnie ORLEN SA), prezes zarządu Polimex-Mostostal SA, zastępca dyrektora generalnego Grupy Lotos. Obecnie przewodniczy Płockiej Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Płocka. Autor książki "Lider. Rola wartości", wydanej w 2012 roku przez wydawnictwo Meissner&Partners.

Spotkanie podzielono na dwie części. W pierwszej Konrad Jaskóła w wystąpieniu "Droga do sukcesu. Studium przypadku" zaprezentował możliwości i ograniczenia w rozwoju przedsiębiorczości w naszym kraju. Drugą część poświęcono na dyskusję na temat kształcenia studentów i wyposażenie absolwentów w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne poszukiwane przez pracodawców.

Aktualności

Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu: „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych