Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Rekrutacja krok po kroku

  1. Przygotuj dokumenty do rejestracji internetowej:
    • świadectwo dojrzałości
    • dowód osobisty
    • zdjęcie legitymacyjne w formie elektronicznej
  2. Przejdź do E-REKRUTACJI otwiera się w nowej karciei wypełnij formularz rekrutacyjny
  3. Dostarcz wymagane dokumenty (pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / pocztą tradycyjną lub osobiście)

O specjalności

Specjalność BEZPIECZEŃSTWO i HIGIENA PRACY

Kierunek: Zarządzanie

Studia w formie stacjonarnej
I stopnia (3-letnie) licencjat
Studia w formie niestacjonarnej
I stopnia (3-letnie) licencjat

Istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających) na kierunkach Administracja, Pedagogika i Zarządzanie.

Nabycie kompetencji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wymaga pozyskania wiedzy z zarządzania, a także umiejętności pracy z ludźmi. W programie nauczania duży nacisk kładzie się na przedmioty z zakresu zarządzania bezpieczeństwem pracy, fizjologii pracy oraz ergonomii. W trakcie zajęć projektowych studenci uzyskają wiedzę wymaganą od specjalisty nadzorującego bezpieczeństwo w prowadzonych procesach technicznych w firmie, jak i wiedzę na temat zagrożeń w firmie. Zasadniczym celem kształcenia jest przygotowanie kadr dla obecnego i przyszłego rynku pracy, gdzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, nawet najmniejsze przedsiębiorstwa muszą zatrudniać BHP-ców. Uzyskane wykształcenie daje przygotowanie do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych, administracji gospodarczej i państwowej, zapleczu jednostek badawczo – rozwojowych przemysłu oraz wyspecjalizowanych firmach świadczących usługi BHP a także prowadzenia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie.

Przedmioty specjalnościowe

Wymagania BHP dla budynków i pomieszczeń pracy
(prowadzący: Paweł Maciejewski). Zasady BHP dla budynków i pomieszczeń pracy są podstawowym elementem regulującym zasady kształtowania, organizacji i wyposażenia przestrzeni obiektów budowlanych przeznaczonych do wykonywania pracy. Równolegle do postanowień aktów legislacyjnych określających prawa i obowiązki pracowników oraz wymagania kwalifikacyjne i kompetencyjne w stosunku do nich, wymagania bezpieczeństwa pracy dla budynków i pomieszczeń pracy muszą być respektowane przez wszystkich uczestników procesu pracy. Znajomość i egzekwowanie stosowania tych zasad są jednymi z podstawowych zadań służby bhp.

Prawna ochrona pracy (prowadząca: Edyta Bogdańska). W ramach zajęć studenci poznają m.in. regulacje prawne dotyczące szeroko rozumianej prawnej ochrony pracy w Polsce i Unii Europejskiej oraz sposoby wykładni tychże regulacji. Uzyskają wiedzę na temat źródeł prawa pracy. Poznają sposoby nawiązania, zmiany i ustania stosunku pracy, z uwzględnieniem ochrony praw pracownika w sytuacjach atypowych (zwolnienia grupowe).

Niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (prowadzący: Tomasz Szpotański). Przedmiot adresowany jest do studentów, którzy w ramach swojej przyszłej pracy zawodowej - jako inspektorzy służb BHP - będą realizowali zadania monitoringu zagrożeń wywoływanych przez czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe środowiska pracy.
Fizjologia pracy i higieny przemysłowej (Jadwiga Kwiatkowska). W ramach zajęć studenci będą zapoznani z podstawami fizjologii pracy oraz elementami higieny przemysłowej. Podstawowym celem zajęć jest nabycie przez studenta umiejętności identyfikacji czynników negatywnych mających wpływ na człowieka w jego środowisku pracy oraz umiejętności praktycznego oszacowania wydatku energetycznego przy poszczególnych rodzajach pracy.

Ergonomia (prowadzący: Grzegorz Wąsiewski). Studenci poznają zagadnienia związane z optymalnym dostosowaniem narzędzi, maszyn, urządzeń, technologii, organizacji i materialnego środowiska pracy oraz przedmiotów powszechnego użytku do wymagań i potrzeb fizjologicznych, psychicznych i społecznych człowieka.

Ochrona przeciwpożarowa w zakładzie pracy (prowdzący: Krzysztof Zieliński). W ramach zajęć studenci poznają pojęcia związane z ochroną przeciwpożarową i bezpieczeństwem pożarowym w zakładzie pracy. Uzyskają informacje na temat m.in. zagrożeń pożarowych, przyczyn powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów oraz podstawowych czynności dotyczących profilaktyki pożarowej.

Środki ochrony indywidualnej (prowadzący: Paweł Maciejewski). Przedmiot koncentruje uwagę na obowiązkach pracodawcy i pracownika w zakresie ochrony indywidualnej i umożliwia poznanie rodzajów środków ochrony oraz ich dobór w zależności od występujących zagrożeń. Zapewnia praktyczne opanowanie rodzajów tych środków i ich zastosowanie.

Organizacja zadań i metody pracy służby BHP (prowadzący: Marek Gąsiorowski). Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z organizacją zadań i metodami pracy służby bhp w zakładach pracy oraz na szkoleniach prowadzonych dla pracowników. W trakcie zajęć studenci pozyskają wiedzę dotyczącą zakresu zadań, które wykonują pracownicy służby bhp.

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
(prowadzący: Grzegorz Wąsiewski). Celem przedmiotu jest dostarczenie informacji na temat rozwiązywania złożonych zadań dotyczących analizy wypadków przy pracy i chorób zawodowych a także dostarczenie podstawowej wiedzy o dokumentacji wypadkowej zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Analiza i ocena ryzyka zawodowego
(prowadzący: Marek Gąsiorowski). Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami analizy i oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Zostaną omówione krajowe i europejskie przepisy dotyczące oceny ryzyka zawodowego. Po zakończeniu zajęć studenci będą w stanie samodzielnie opracować ocenę ryzyka zawodowego pracowników na stanowiskach pracy w przedsiębiorstwie oraz podać plan działań profilaktycznych prowadzących do redukcji lub ograniczenia ryzyka.

Pierwsza pomoc
(prowadząca: Daria Domosławska). Przedmiot pozwala na zapoznanie się z przyczynami oraz rodzajami nagłych zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu człowieka.
Daje możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych podczas udzielania pierwszej pomocy w tych zdarzeniach. W czasie zajęć teoretycznych i praktycznych przedstawiona zostanie pierwsza pomoc w sytuacjach zatrzymania krążenia (BLS/AED), zakrztuszenia, omdlenia, krwotoków, oparzeń, urazów kostno-stawowych, ataku serca, udaru, drgawek i innych zdarzeń będących zagrożeniem dla życia lub zdrowia drugiego człowieka. 

Wpisowe

Jednorazowa, bezzwrotna opłata rekrutacyjna z tytułu podjęcia studiów w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku wynosi 85 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na numer konta:

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock

Santander Bank Polska s.a. 78 1090 1333 0000 0000 3300 9288

Kontakt

Filia w Wyszkowie - Sekretariat Komisji Rekrutacyjnych
ul. Geodetów 45A , 07-200 Wyszków

661 121 122 - dyżur poniedziałek - niedziela w godz. 8:00 - 18:00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:00 - 15:00
środa w godz. 8:00 - 17:00


rekrutacja

STUDIA PIERWSZEGO (LICENCJAT, INŻYNIER)
I DRUGIEGO (MAGISTER) STOPNIA
ORAZ JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Iława

661 121 122

(wyłącznie w sprawach rekrutacji)

Wyszków

661 121 122

(wyłącznie w sprawach rekrutacji)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu:  „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych