Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Posiadany tytuł zawodowy:

magister biologii - 1987

Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią:

Od 2001 do chwili obecnej zatrudniony jako kierownik sekcji w laboratorium badawczo-pomiarowym Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Profil działalności laboratorium obejmuje:

  • badania i pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy (hałas, drgania mechaniczne, mikroklimat, promieniowanie, pyły, substancje chemiczne i in.) oraz powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi;
  • ochronę zdrowia: diagnostykę bakteriologiczną, serologiczną, wirusologiczną i parazytologiczną;
  • badania dochodzenia epidemiologicznego oraz identyfikacji zagrożeń środowiskowych w zakresie fizykochemii i mikrobiologii;
  • badania parametrów jakości wód (głębinowych, powierzchniowych, do spożycia, przeznaczonej do rekreacji wodnej, ciepłych, mineralnych, stołowych itp.).

Dodatkowo zajmuje się wdrażaniem, utrzymaniem i zarządzaniem jakością badań zgodnie z normą PN EN ISO 17025: „Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących” oraz zatwierdzaniem kompetencji technicznych laboratoriów pozostających pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej, realizującymi badania i pomiary w obszarach regulowanych prawnie.

Doświadczenie dydaktyczne:

Od 2012 roku wykładowca przedmiotów z zakresu BHP w Instytucie Kształcenia Podyplomowego SWPW w Płocku i Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego SWPW w Płocku.

Aktualności

Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu:  „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych