Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Posiadane stopnie i tytuły naukowe:

doktor w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo - 2015

Dorobek naukowy:

Dorobek naukowy zawiera się w dyscyplinie nauk prawnych. Zainteresowania naukowe koncentrują się głównie w obszarze zatrudniania pracowników, respektowania ich praw i obowiązków, mobbingu, ochrony pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem dóbr osobistych pracowników oraz zakazami ich dyskryminacji.

Wybrane publikacje:

 • Najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy ze szczególnym uwzględnieniem wypadków ze skutkiem śmiertelnym – analiza porównawcza danych z GUS i PIP za 2017 r., Płock 2019.
 • Aspekty pieczy zastępczej na przykładzie PCPR w Płocku, Rocznik 2018.
 • Stres w pracy oraz jego wpływ na współczesnego człowieka, Edukacja Otwarta, Płock 2018.
 • Idea równości a ochrona prawna pracowników przed dyskryminacją na rynku pracy [w:] „Idea jako fundamenty aksjologiczne porządku polityczno-prawnego i społeczno-gospodarczego współczesnej Polski”, Płock 2018.
 • Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych [w:] Rocznik TNP, Płock 2018.
 • Recenzja artykułu Postępowanie dowodowe w postępowaniu sądowo-administracyjnym na podstawie orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Rocznik 2016.
 • Recenzja artykułu Wolność zrzeszania się w związkach zawodowych osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, „Humanizacja Pracy” 2015.
 • System zatrudniania nauczycieli akademickich w szkolnictwie wyższym i jego implikacje polityczne, Stany Zjednoczone 2011.
 • Wpływ wiedzy o stereotypach na funkcjonowanie człowieka w interakcjach społecznych, SWPW, Płock-Wyszków 2010.

Doświadczenie i dorobek dydaktyczny:

Nauczyciel mianowany (3 Liceum im. M. Dąbrowskiej w Płocku, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku); doradca zawodowy;

Trener i szkoleniowiec. Specjalizuje się w obszarze prawa pracy. Doradza, prowadzi badania i szkolenia z zakresu ochrony prawnej osób (w tym z niepełnosprawnościami) oraz praw i obowiązków pracodawców zatrudniających takie osoby.
Właściciel Agencji Pracy Tymczasowej, EW RECRUITMENT sp. z o.o.
Współpracuje z Mazowieckim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku, np.

 • Wykład inaugurujący konferencję: Prawna wyprawka nauczyciela: cyberbezpieczeństwo, Szkolenie realizowane w ramach projektu "Brak sieci - piąty jeździec Apokalipsy?" II edycja, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Płock 2019 – nt. Prawo w cyberprzestrzeni, maj 2019.
 • Prelegent: Paragraf na hejtera? - dylematy prawne wokół zjawiska naruszania dóbr osobistych w ramach Konferencji Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli nt. Słowo się rzekło? Weź za nie odpowiedzialność, Płock, Radom, Siedlce 2019.
 • Ekspert: Trudne i prowokacyjne zachowania uczniów – jak sobie z nimi radzić? Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sochaczewie.
 • Prelegent, Prawo pracy w 2019 r. - zmieniające się przepisy w świetle obowiązków i praw pracodawcy w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Pracownik nie praca, nie ucieknie? Współczesne tendencje na rynku pracy, Płock 2019.
 • Ekspert, Odpowiedzialność prawna nauczyciela nt. Zaspakajanie potrzeb edukacyjnych uczniów z chorobami przewlekłymi w edukacji włączającej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2019.
 • Prelegent, Idea równości a ochrona prawna pracowników przed dyskryminacją na rynku pracy w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Rzecz o ideach „niepospolitych”, w ramach grantu naukowo-badawczego Prezesa Towarzystwa Naukowego Płockiego „Idee jako fundamenty porządku społecznego, politycznego i prawnego III Rzeczypospolitej”, Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock 2018.
 • Prelegent Prawne aspekty bezpieczeństwa na terenie szkoły w ramach Konferencji podsumowującej działania w ramach rządowego projektu Bezpieczna+.
  Płock 2017.
 • Ekspert, Doradztwo zawodowe w szkole, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Płock 2018.
 • Prelegent Karta Nauczyciela – instytucja wymagająca zmiany? Konferencja Naukowa Nauczyciel Doskonały, Gmina Miasta Płock, Płock 2014.

Dorobek dydaktyczny wynika także z pracy w Instytucie Kształcenia Podyplomowego SWPW dla zakresów studiów: zarządzanie zasobami ludzkimi, administracja, zarządzanie w ochronie zdrowia, BHP
Prowadzi szkolenia np.

 • Prawne aspekty BHP;
 • Prawne aspekty bezpieczeństwa na terenie szkoły;
 • Prawne aspekty odpowiedzialności nauczycieli;
 • Praktyczne funkcjonowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej– aspekty prawne;
 • Prawa nauczycieli;
 • Prawne aspekty bezpieczeństwa w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii;
 • Rodzaje i specyfika niepełnosprawności;
 • Budowanie i współpraca w zespole ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z pracownikiem z niepełnosprawnością;
 • Korzyści dla pracodawcy z zatrudniania osób z niepełno sprawnościami;
 • Skuteczna rekrutacja czyli jaka?
 • FESTIWAL ZAWODÓW - Jak odnieść sukces na rynku pracy?
 • Prawne perspektywy edukacyjno-zawodowe
 • Zatrudnienie wspomagane jako metoda rekrutacji i wsparcia osób z niepełnosprawnością na rynku pracy
 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

Aktualności

Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu: „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych