Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Posiadany tytuł zawodowy:

magister mechaniki - 1987

Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią:

Członek Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy; egzaminator egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Ukończył następujące szkolenia:

  • Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy (2016 r. CIOP PIB);
  • Kurs obciążenie wysiłkiem fizycznym w pracy (2015 r. CIOP PIB);
  • Kurs „Jak wprowdzać politykę prozdrowotną w firmach i organizacjach“ (2017 r. CIOP PIB);
  • Kurs przystosowanie użytkowanych maszyn do minimalnych wymagań bhp zgodnie z przepisami wprowadzającymi dyrektywy UE (2008 r.)
  • Kurs „Ocena parametrów środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych“ (2008 r. CIOP PIB);
  • Konferencja „Praktyczne aspekty oceny ryzyka zawodowego przy robotach budowlanych“ (2008 r. CIOP PIB);
  • Szkolenie „Bezpieczeństwo pracy pod napięciem oraz prace na wysokości – ochrona przed upadkiem“ (2007 r. CIOP PIB)
  • Szkolenie „Ocena ryzyka spowodowanego narażeniem na hałas w środowisku pracy“ (2005 r. CIOP PIB);
  • Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej (2009 r. KWPSP).

Posiada certyfikat przewodniczącego komisji egzaminacyjnej po kursach „Kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym“ (uzyskany w 2003 r. MG, PiPS ODK).
Specjalista do spraw bhp - Centralnym Instytucie Pracy w Warszawie (rok ukończenia – 2001).

Doświadczenie i dorobek dydaktyczny:

Nauczyciel dyplomowany przedmiotów zawodowych – mechacznych, instruktor i wykładowca kursów kierowców wózków napędzanych oraz egzaminator potwierdzający kwalifikacje kierowców wózków napędzanych.

Aktualności

Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu:  „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych