Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Pedagogika resocjalizacyjna

Rekrutacja krok po kroku

  1. Przygotuj dokumenty do rejestracji internetowej:
    • świadectwo dojrzałości
    • dowód osobisty
    • zdjęcie legitymacyjne w formie elektronicznej
  2. Przejdź do E-REKRUTACJI otwiera się w nowej karcie i wypełnij formularz rekrutacyjny
  3. Dostarcz wymagane dokumenty (pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / pocztą tradycyjną lub osobiście)

O specjalności

Studia w formie stacjonarnej
I stopnia (3-letnie) licencjat
Studia w formie niestacjonarnej
I stopnia (3-letnie) licencjat

Istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających) na kierunkach Administracja, Pedagogika i Zarządzanie.

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata o specjalności pedagogika resocjalizacyjna. Nabywa przygotowanie pedagogiczne oraz uprawnienia zawodowe do pracy w placówkach realizujących zadania resocjalizujące. Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności metodyczne i kompetencje społeczne niezbędne do pracy resocjalizacyjnej w różnych środowiskach. Posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną w zakresie prawidłowości rozwojowych wychowanków /podopiecznych, diagnozowania problemów wychowanków / podopiecznych, planowania i wdrażania działań profilaktycznych oraz wspierających. Dysponuje umiejętnościami w zakresie: diagnozowania, planowania, organizowania, realizowania i ewaluacji procesu resocjalizującego. Posiada kompetencje do pracy grupowej i indywidualnej. Absolwent ma możliwość podjęcia pracy na stanowisku wychowawcy w instytucjach i organizacjach zajmujących się resocjalizacją młodzieży i osób dorosłych niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym np. młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich, policyjne izby dziecka, w placówkach wymiaru sprawiedliwości. Absolwent ma możliwość dalszego kształcenia, zarówno na studiach drugiego stopnia, jak też na studiach podyplomowych.

Celem kształcenia jest przygotowanie kompetentnego i świadomego pracownika wyposażonego zarówno w wiedzę interdyscyplinarną w obszarze wybranych nauk społecznych, jak i wiedzę szczegółową oraz praktyczne przygotowanie zawodowe w zakresie pedagogiki. Studenci zdobywają praktyczną wiedzę i umiejętności zawodowe, zgodnie z aktualnym dorobkiem pedagogiki. Rozwijają swoje zdolności i zainteresowania zawodowe, są wdrażani do uczenia się przez całe życie. Proces kształcenia ma na celu zapewnienie osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, zarówno ogólnych, jak i szczegółowych w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, adekwatnych do właściwego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz profilu praktycznego. Elementem wyróżniającym nasz program studiów są także zajęcia ogólnouczelniane, realizowane niezależnie od kierunku i specjalności np. język obcy, ABC studiowania, przygotowanie do praktyki zawodowej, technologia informacyjna, praca w środowisku międzynarodowym (Work in an international environment). Dobór treści programowych wynika z przyjętej koncepcji kształcenia i kluczowych efektów uczenia się na kierunku pedagogika. Treści programowe mają charakter kompleksowy i specyficzny dla zajęć tworzących program studiów i zapewniają uzyskanie wszystkich efektów uczenia się. Kryterium doboru stanowi także aktualny stan wiedzy oraz osiągnięcia w obszarze nauk społecznych. W konstruowaniu programu studiów wykorzystujemy doświadczenia uczelni krajowych i zagranicznych, wyniki badań lokalnych, kompetencje naszych wykładowców oraz konsultacje z interesariuszami i ekspertami zewnętrznymi. Realizowany program studiów pierwszego stopnia ma na celu przede wszystkim przygotowanie studenta do podjęcia pracy zawodowej, a także do podejmowania nowych zadań w dalszym kształceniu.

Wybrane zajęcia realizowane na specjalności:

Warsztat z metodyki resocjalizacji - zajęcia mają na celu wykształcenie u studentów umiejętności sprawnego posługiwania się pojęciami z zakresu metodyki oddziaływań wychowawczych (indywidualnych i grupowych) w środowisku resocjalizującym, głównie diagnozowania przyczyn niedostosowania społecznego, podejmowania interwencji profilaktycznych i resocjalizujących, stosowania odpowiednich zasad, metod, technik wychowawczo-resocjalizacyjnych.

Diagnoza i terapia zachowań ryzykownych - celem zajęć jest poszerzenie wiedzy studentów na temat zachowań ryzykownych (w tym mechanizmu rozwoju uzależnienia) oraz czynników ryzyka i czynników chroniących warunkujących podejmowanie przez ludzi zachowań zagrażających życiu lub zdrowiu, a także właściwego procesu diagnozy i skutecznych oddziaływań terapeutycznych sprzyjających zdrowieniu i świadomemu funkcjonowaniu prowadzącemu do samorealizacji i rozwoju

Współczesne zagrożenia społeczne - uczestnicy zdobywają wiedzę na temat zjawisk zaliczanych do współczesnych patologii społecznych, takich jak: prostytucja, uzależnienia, sekty czy przemoc, z uwzględnieniem następujących w ich obszarach przemian. Studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi rozpowszechnienia, uwarunkowań, przebiegu i skutków oraz zapobiegania. Zdobywają umiejętność identyfikacji ich symptomów.

Aktywizacja zawodowa w instytucjach resocjalizacyjnych i penitencjarnych - zajęcia mają na celu pokazanie studentom możliwości poprawy sytuacji społecznej i zawodowej skazanego. Studenci zapoznają się z rozmaitymi sposobami i formami aktywizacji zawodowej w instytucjach resocjalizacyjnych i penitencjarnych. Zdobywają również wiedzę i umiejętności w obszarze planowania i realizacji programu aktywizacji.

Wpisowe

Jednorazowa, bezzwrotna opłata rekrutacyjna z tytułu podjęcia studiów w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku wynosi 85 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na numer konta:

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock

Santander Bank Polska s.a. 78 1090 1333 0000 0000 3300 9288

Kontakt

Filia w Iławie - Sekretariat  Komisji Rekrutacyjnych
ul. Kościuszki 18, 14-200 Iława
tel. 89 648 70 65, tel/fax 89 648 27 56, tel. 89 648 81 93

661 121 122 - dyżur poniedziałek - niedziela w godz. 8:00 - 18:00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

czynny:
poniedziałek - piątek w godz. 8:00 – 15:00


rekrutacja

STUDIA PIERWSZEGO (LICENCJAT, INŻYNIER)
I DRUGIEGO (MAGISTER) STOPNIA
ORAZ JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Iława

661 121 122

(wyłącznie w sprawach rekrutacji)

Wyszków

661 121 122

(wyłącznie w sprawach rekrutacji)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu:  „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych