Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Fundusze Europejskie Wiedz Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku realizowała projekt pn. „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku”
(umowa nr: POWR.03.05.00-00-A070/19-00).

Celem projektu jest wprowadzenie trwałych zmian organizacyjnych, podniesienie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię likwidację barier w dostępie do studiów, dostępności architektonicznej, komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami w okresie od 01.10.2020 do 30.09.2022 dla ścieżki MINI.

Zaplanowano, iż w ramach opracowanego i wdrożonego Projektu wezmą w nim udział 102 osoby.

Grupą docelową projektu jest Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica, kadra uczelni tj. kadra dydaktyczna, administracyjna, zarządzająca i pośrednią studenci. W Projekcie działania nie są kierowane bezpośrednio do studentów, ale będą oni odbiorcami ostatecznymi tj. osoby, które skorzystają ze zmian wprowadzonych dzięki finansowaniu z projektu do których kierowana będzie oferta uczelni.

Główne rezultaty:

 • Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica wdrożyły rozwiązania niwelujące zidentyfikowane bariery dostępności
 • 48 pracowników Uczelni, dzięki wsparciu z EFS podniesie swoje kompetencje dydaktyczne
 • 8 pracowników Uczelni, dzięki wsparciu z EFS podniesie swoje kompetencje zarządcze
 • 95 osób przez realizację szkoleń, podniesie swoje kompetencje w zakresie dostępności w SWPW
 • 95 przedstawicieli kadry Uczelni, dzięki wsparciu EFS podniesie swoje kompetencje w zakresie edukacji włączającej

Zadania:

 • Poprawa dostępności i likwidacja barier w obszarze struktury organizacyjnej w SWPW
 • Poprawa dostępności i likwidacja barier w obszarze architektury w SWPW
 • Poprawa dostępności i rozwój zaplecza technologicznego i obszarze technologii wspierających w SWPW
 • Poprawa dostępności i likwidacja barier w obszarze procedur w SWPW
 • Poprawa dostępności i realizacja wsparcia edukacyjnego osób z różnymi niepełnosprawnościami w SWPW
 • Realizacja szkoleń podnoszących świadomość niepełnosprawności dla kadry dydaktycznej, administracyjnej i zarządzającej w SWPW

Wartość projektu: 993985,81 zł, dofinansowanie ze środków UE: 964 166,14 zł. Projekt jest realizowany w okresie 01.10.2020 r.–30.09.2022 r.

Zapytania ofertowe

Fundusze Europejskie Wiedz Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku realizowała projekt pn. „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku”
(umowa nr: POWR.03.05.00-00-A070/19-00).

Celem projektu jest wprowadzenie trwałych zmian organizacyjnych, podniesienie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię likwidację barier w dostępie do studiów, dostępności architektonicznej, komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami w okresie od 01.10.2020 do 30.09.2022 dla ścieżki MINI.

Zaplanowano, iż w ramach opracowanego i wdrożonego Projektu wezmą w nim udział 102 osoby.

Grupą docelową projektu jest Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica, kadra uczelni tj. kadra dydaktyczna, administracyjna, zarządzająca i pośrednią studenci. W Projekcie działania nie są kierowane bezpośrednio do studentów, ale będą oni odbiorcami ostatecznymi tj. osoby, które skorzystają ze zmian wprowadzonych dzięki finansowaniu z projektu do których kierowana będzie oferta uczelni.

Główne rezultaty:

 • Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica wdrożyły rozwiązania niwelujące zidentyfikowane bariery dostępności
 • 48 pracowników Uczelni, dzięki wsparciu z EFS podniesie swoje kompetencje dydaktyczne
 • 8 pracowników Uczelni, dzięki wsparciu z EFS podniesie swoje kompetencje zarządcze
 • 95 osób przez realizację szkoleń, podniesie swoje kompetencje w zakresie dostępności w SWPW
 • 95 przedstawicieli kadry Uczelni, dzięki wsparciu EFS podniesie swoje kompetencje w zakresie edukacji włączającej

Zadania:

 • Poprawa dostępności i likwidacja barier w obszarze struktury organizacyjnej w SWPW
 • Poprawa dostępności i likwidacja barier w obszarze architektury w SWPW
 • Poprawa dostępności i rozwój zaplecza technologicznego i obszarze technologii wspierających w SWPW
 • Poprawa dostępności i likwidacja barier w obszarze procedur w SWPW
 • Poprawa dostępności i realizacja wsparcia edukacyjnego osób z różnymi niepełnosprawnościami w SWPW
 • Realizacja szkoleń podnoszących świadomość niepełnosprawności dla kadry dydaktycznej, administracyjnej i zarządzającej w SWPW

Wartość projektu: 993985,81 zł, dofinansowanie ze środków UE: 964 166,14 zł. Projekt jest realizowany w okresie 01.10.2020 r.–30.09.2022 r.

Zapytania ofertowe

Aktualności

Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu: „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych