Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Jesteś tutaj:

Fundusze Europejskie Wiedz Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku realizowała projekt pn. „Rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu w Płocku”
(umowa nr: POWR.03.01.00-00-O016/19-00).

Projekt miał na celu przygotowanie studentów Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku jako przyszłych kadr sektora nowoczesnych usług dla biznesu, a tym samym tworzenie warunków sprzyjających lokowaniu usług dla biznesu w Płocku.
W projekcie wezięło udział 390 studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, kierunków Administracja i Zarządzanie. W ramach projektu przewidziano m. in.:

  • dostosowanie programów studiów na kierunkach Administracja i Zarządzanie do potrzeb sektora nowoczesnych usług dla biznesu;
  • podniesienie kompetencji studentów w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju poprzez certyfikację kwalifikacji rynkowych, ujętych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji;
  • realizację dodatkowych zajęć projektowych, prowadzonych przez przedstawicieli firm sektora nowoczesnych usług dla biznesu;
  • realizację wizyt studyjnych u pracodawców z sektora nowoczesnych usług dla biznesu.

Wartość projektu: 3 030 307,50 zł; dofinansowanie ze środków UE: 2 937 807,50 zł. Projekt jest realizowany w okresie od 01.05.2020 r. do 30.11.2022r.

Aktualności

Polityka prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Strona internetowa Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku została sfinansowana w ramach realizacji projektu:  „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych